Politika ochrany soukromí

Informační povinnost vyplývá z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR)

1. Politika ochrany soukromí

Správcem vašich osobnách údajů je XL TAPE International Sp. z o.o. v rozsahu uvedeném níže.

 • umožnit poskytování elektronické služby;
 • řešení technických problémů souvísejících s poskytovanou službou;
 • vyřizování stížností, pokud takovou stížnost podáte;
 • vyřizování hlášení, které nám zašlete (např. prostřednictvím kontaktního formuláře);
 • kontaktování vás, a to i za účelem poskytování služeb;
 • provádění pro vás marketingových aktivit, včetně přímého marketingu vlastních služeb XL TAPE International Sp. z o.o..
 • kontaktování vás, a to i pro legitimní marketingové účely, prostřednictvím dostupných komunikačních kanálů, zejména a to s vaším souhlasem e-mailem a telefonicky;
 • poskytování obsluhy platebních služeb;
 • zajištění bezpečnosti služeb, které vám elektronicky poskytujeme, včetně vynucování dodržování interních pravidel Xl TAPE International Sp. z o.o. a prevence podvodů a zneužití a zajištění bezpečnosti provozu;
 • vyřizování vašich požadavků, zejména těch, které jste zaslali oddělení uživatelských služeb a prostřednictvím kontaktního formuláře, pokud tyto požadavky přímo nesouvisejí s plněním smlouvy;
 • organizace věrnostních programů, soutěží a propagačních aktivit, kterých se můžete účastnit;
 • vymáhání pohledávek; vedení soudních, rozhodčích a mediačních řízení;
 • provádění statistických analýz;
 • uchovávání údajů pro účely archivace a zajištění vyúčtování (prokázání dodržování z naší strany zákonných povinností).

2. Příjemci dat:

 • příjemcí vašich osobních údajů budou subjekty oprávněné ze zákona.

3. Kontakt:

 • Inspektorem ochrany osobních údajů společnosti XL TAPE International Sp. z o.o. je Adriana Głuchowska
 • Inspektora pro ochranu osobních údajů lze kontaktovat na této e-mailové adrese: auditor.rodo@gmail.com

4. Doba uchovávání:

Vaše osobní údaje se uchovávají:

 

 • v případě zpracování, které je pro nás nezbytné pro splnění právní povinnosti – po dobu promlčení daňových povinností podle příslušného daňového zákona;
 • v případě zpracování pro účely našeho oprávněného zájmu – po dobu, dokud nevznesete námitku, s výhradou potřeby zpracovávat údaje do konce doby nezbytné pro určení, uplatnění nebo obhajobu nároků;
 • v případě zpracování údajů pro účely přímého marketingu – po dobu maximálně 5 let nebo kratší, v případě, že zrušíte svůj souhlas (pokud neexistuje jiný právní základ pro zpracování) nebo pokud vznesete námitku (přestaneme vaše údaje pro tento účel zpracovávat). Kromě toho budeme doklad o vašem souhlasu uchovávat po dobu 10 let pro důkazní účely – k prokázání skutečností v případě případných nároků souvisejících s nesprávným zpracováním vašich osobních údajů.

5. Poučení o právech:

 • máte právo na přístup ke svým údajům a právo na opravu, výmaz, omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku proti zpracování, právo vznést námitku proti profilování, právo kdykoli zušit jakýkoli souhlas; v případě zpracování pro účely přímého marketingu, včetně profilování, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování svých údajů pro účely přímého marketingu. Pokud toto právo uplatníte, přestaneme vaše údaje pro tento účel zpracovávat.

6. Právo na stížnost:

 • Máte právo podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů, které se vás týkají, porušuje ustanovení GDPR.

7. Právo vznést námitku:

 • máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich údajů na základě výše uvedeného oprávněného zájmu. Vaše údaje pro tyto účely přestaneme zpracovávat, pokud neprokážeme, že pro to máme závažné oprávněné důvody, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud údaje nejsou nezbytné pro určení, uplatnění nebo obhajobu případného nároku.

8. Zrušení souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů :

Své souhlasy máte právo kdykoli zrušit zasláním e-mailu nebo, pokud by to pro vás bylo obtížné, také obyčejným dopisem na níže uvedené adresy:

 • v případě e-mailových zpráv: auditor.rodo@gmail.com; v případě obyčejného dopisu:
 • XL TAPE International Sp. z o.o. Ul. Ściegiennego 248 25-116 KIELCE