MONITOROVACÍ DOLOŽKA

V souvislosti s implementací požadavků nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) informujeme o zásadách monitorování, které platí v prostorách Správce:
1. Správcem vašich osobních údajů je XL-Tape-International Sp. z o.o. se sídlem ul. Księdza Piotra Ściegiennego 248, 25-116 Kielce.
2. Pokud máte dotazy týkající se způsobu a rozsahu zpracování vašich osobních údajů v rámci činnosti Společnosti, jakož i vašich práv, můžete se obrátit na Inspektora ochrany osobních údajů Společnosti – paní Adrianu Głuchowskou prostřednictvím e-mailové adresy: auditor@auditorsecurity.pl a telefonního čísla: 696 011 969.
3. Shromažďování osobních údajů v monitorovacím systému se provádí za účelem zajištění bezpečnosti osob v areálu, zaměstnanců a ochrany majetku.
4. Právním základem pro zpracování osobních údajů z monitoringu je čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů „GDPR“).
5. Osobní údaje získané z monitorování budou zpracovávány a uchovávány po dobu 14 dnů.
6. Osoba zaznamenaná monitorovacím systémem má právo na přístup k osobním údajům, právo na výmaz a právo na opravu. Kromě toho má právo omezit zpracování v případech uvedených v článku 18 GDPR.
7. Údaje nejsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GPDR, takže se na ně nevztahuje právo vznést námitku podle článku 21 GDPR. Podobně, jelikož jediným právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů „GDPR“, neexistuje právo na přenos údajů podle článku 20 obecného nařízení o ochraně osobních údajů „GDPR“. Osobní údaje nebudou předávány do třetí země (mimo Evropskou unii) ani mezinárodní organizaci.
8. Neexistují žádní příjemci, kterým by mohly být osobní údaje zpřístupněny, tj. osobní údaje nebudou sdíleny s žádnými třetími stranami. Údaje z monitoringu mohou být zpřístupněny pouze na žádost oprávněného orgánu podle obecně platných právních předpisů v průběhu řízení (např. policie, státní zastupitelství, soud).
9. Pokud se zjistí, že zpracování vašich údajů porušuje platné zákony, máte právo podat stížnost Předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.
10. Osobní údaje nebudou zpracovávány automatizovanými prostředky, včetně profilování, uvedenými v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR. To znamená, že žádná rozhodnutí nejsou přijímána automaticky a nejsou vytvářeny žádné profily.