Obecná doložka

V souladu s článkem 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen GDPR, Správce informuje, že:

1. Správce osobních údajů

Správcem vašich osobních údajů je XL-Tape-International Sp. z o.o. se sídlem ul. Księdza Piotra Ściegiennego 248, 25-116 Kielce.

2. Inspektor ochrany osobních údajů

Pokud máte dotazy týkající se způsobu a rozsahu zpracování vašich osobních údajů v rámci činnosti Společnosti, jakož i vašich práv, můžete se obrátit na Inspektora ochrany osobních údajů Společnosti – paní Adrianu Głuchowskou prostřednictvím e-mailové adresy: auditor@auditorsecurity.pl a telefonního čísla: 696 011 969.

3. Účel a právní základ zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány v souvislosti s realizací prodejních procesů na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení a na základě platných právních předpisů, uzavřených smluv (čl. 6 odst. 1 písm. b) a na základě uděleného souhlasu, a to v rozsahu a za účelem uvedeným v obsahu souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a).

4. Příjemci údajů

V průběhu vyřizování vaší věci mohou být vaše osobní údaje předány dalším subjektům. Příjemci údajů mohou být subjekty oprávněné přijímat osobní údaje na základě příslušných právních předpisů a subjekty, které zpracovávají osobní údaje jménem Správce na základě smlouvy uzavřené se Správcem o pověření zpracováním osobních údajů. Příjemci vašich osobních údajů mohou být:
  • orgány veřejné moci a subjekty plnící veřejné úkoly nebo jednající na základě pověření orgánů veřejné moci, a to v rozsahu a pro účely vyplývající z obecně platných právních předpisů;
  • další subjekty, které zpracovávají osobní údaje na základě příslušných smluv uzavřených se Společností.

5. Informace o předání údajů do třetích zemí

Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.

6. Účel a doba zpracování

Správce může zpracovávat osobní údaje zákazníků pro účely plnění zákonných úkolů vymezených ustanoveními platných právních předpisů. V ostatních případech jsou osobní údaje zpracovávány pouze na základě dříve uděleného souhlasu v rozsahu a za účelem uvedeným v obsahu souhlasu.

7. Práva osob, kterých údaje jsou zpracovávány

V souvislosti s osobními údaji, které se vás týkají, máte právo na:
  • přístup k osobním údajům,
  • opravu osobních údajů, např. pokud jsou neaktuální nebo nesprávné,
  • právo na výmaz údajů,
  • právo omezit zpracování,
  • právo na přenos údajů,
  • právo vznést námitku proti zpracování,
  • v případě, že se dozvíte o nezákonném zpracování vašich osobních údajů, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem ve Varšavě.
  • pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu subjektu údajů, je poskytnutí osobních údajů Správci z vaší strany dobrovolné. Máte právo svůj souhlas kdykoli zrušit. Veškerá úkony sovísející se zpracováním provedená před zrušením souhlasu zůstávají v souladu se zákonem, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování provedeného na základě souhlasu před jeho zrušením.

8. Profilování

Dále vás informujeme, že vaše osobní údaje nezpracováváme automatizovaně a že vaše údaje nejsou profilovány.